Curriculum > Bachelor ( ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ )
Where there is a will there is a way 
 
Education is
the hope  
We grow with 
current events
       
                                                                     
(24)  ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 4                          (54) ການບັນຊີວິໄຈຕົ້ນທຶນ
                                                                      (25) ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 4                   (55)  ກໍລະນີສຶກສາການຕະຫລາດ
                                                                     
(26)  ຫັດຂຽນພາສາອັງກິດ 2                        (56)  ເສດຖະສາດ ຈຸລະພາກ
                                                                     
(27)  ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດ 4                    (57)  ອັງກິດທຸລະກິດ 6 
                                                                     
(28) 
ວັດທະນະທຳ ( ເປັນພາສາອັງກິດ ) 2     (58)  ພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ
                                                                      (29)  ລາວສຶກສາ                                        (59)  ການຄ້າຕ່າງປະເທດ
                                                                      (30)  ການເມືອງ                                         (60)  ການບໍລິຫານການຂາຍ
     (1)   ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1                          
(31)  ອັງກິດທຸລະກິດ 1                                (61)  ເສດຖະສາດມະຫາພາກ
     (2)   ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 1                    
(32)  ບັນຊີວິສາຫະກິດ 1                              (64)  ບົດທົບທວນຈົບຫລັກສູດ
     (5)   ພະລະສຶກສາ                   
                   
(35) ທຸລະກິດເບື້ອງຕົ້ນ
     (6)   ວິທະຍາສາດ ສ່ິງແວດລ້ອມ                    (36)  ອັງກິດທຸລະກິດ 2
     (7)   ຈິດຕະວິທະຍາ                   
                  (37)  ບັນຊີວິສາຫະກິດ 2
     (8)   ຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ 1                 
            (38)  ການບໍລິຫານບຸກຄົນ
     (9)  ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2                            (39)  ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ
   (10)  ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 2                     (40)  ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ
   (11)  ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດ 2                      (41)  ອັງກິດທຸລະກິດ 3
  (12)  ພູມສາດ ( ເປັນພາສາອັງກິດ ) 2             (42)  ການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກ
   (13)  ຄະນິດສາດພຶ້ນຖານ                               (43)  ພິມດີດພາສາອັງກິດ 
   (14)  ປະຫວັດສາດ                                        (44)  ການທະນາຄານ
   (15)  ສັງຄົມວິທະຍາ                                      (45)  ກົດໝາຍກັບທຸລະກິດ
   (16)  ຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ 2
                     (46) ອັງກິດທຸລະກິດ 4  
   (17)  ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 3                            (47)  ການໂຄສະນາ
   (18)  ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 3                     (48)  ພິມດີດພາສາລາວ
   (19)  ຫັດຂຽນພາສາອັງກິດ 1                          (49)  ການເງິນທຸລະກິດ
   (20)  ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດ 3                      (50)  ສັນຍາ ແລະການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ
   ( 21)  ວັດທະນະທຳ ( ເປັນພາສາອັງກິດ ) 1      (51)  ອັງກິດທຸລະກິດ 5
   (22)  ປັດຊະຍາ                                            (52)  ການບໍລິຫານການຜະລິດ
   (23)  ສະຖິຕິພຶ້ນຖານ                                    (53)  ຫລັກການ ການຕະຫລາດ


        ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ   :   175 ໜ່ວຍກິດ
       ກຳໜົດເວລາຮຽນ   :   5 ປີ ( 10 ພາກຮຽນ )
       ຮອບຮຽນ              :  ພາກປົກກະຕິ ( ແຕ່ວັນຈັນ ຫາວັນສຸກ )
                                     - ຮອບເຊົ້າ ແຕ່ 8:30 - 12:00 ມ
                                     - ຮອບຄໍ່າ ແຕ່ 17:30 - 20:30 ມ
                                  :  ພາກພິເສດ ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ
       ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮຽນ :  ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫລື ທຽບເທົ່າ
       
                                                                     
(24)  ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 4                  (54) ອັງກິດທຸລະກິດ 4    
                                                                      (25)  ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 4                    (55)  ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 8 
                                                                     
(26)  ຫັດຂຽນພາສາອັງກິດ 2                         (56)  ສົນທະນາອັງກິດທຸລະກິດ 4
                                                                     
(27)  ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດ 4                     (57)  ຫັດຂຽນອັງກິດທຸລະກິດ 4
                                                                     
(28) 
ວັດທະນະທຳ ( ເປັນພາສາອັງກິດ ) 2      (58)  ພາສາອັງກິດ ສຳລັບອີເມວ 5
                                                                      (29)  ລາວສຶກສາ                                         (59)  ອັງກິດວຽກໂຮງແຮມ 1
                                                                      (30)  ການເມືອງ                                          (60)  ການແປພາສາອັງກິດ 3
     (1)   ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1                          
(31)  ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດ ທຸລະກິດ 1         (61)  ອັງກິດທຸລະກິດ 5           
     (2)   ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 1                    
(32) 
ຫັດອ່ານພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 1              (62)  ສົນທະນາອັງກິດທຸລະກິດ 5   
     (3)   ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດ 1                     (33)  ອັງກິດທຸລະກິດ 1                                 (64)  ພິມດີດພາສາອັງກິດ    

     (5)   ພະລະສຶກສາ                   
                    (35) ສົນທະນາອັງກິດທຸລະກິດ 1         (65) ອັງກິດວຽກໂຮງແຮມ 2  
     (6)   ວິທະຍາສາດ ສ່ິງແວດລ້ອມ                    (36)  ຫັດຂຽນອັງກິດທຸລະກິດ 1                      (66)  ການແປພາສາອັງກິດ 4
     (7)   ຈິດຕະວິທະຍາ                   
                  (37)  ພາສາອັງກິດ ສຳລັບອີເມວ                     (67)  ອັງກິດທຸລະກິດ 6
     (8)   ຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ 1                 
            (38)  ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 2          (68)  ສົນທະນາອັງກິດທຸລະກິດ 6
     (9)  ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2                            (39)  ຫັດອ່ານພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 2             (69)  ພິມດີດພາສາລາວ
   (10)  ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 2                     (40)  ອັງກິດທຸລະກິດ 2                                 (70)  ບົດລາຍງານຈົບຫລັກສູດ
   (11)  ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດ 2                      (41)  ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 6
  (12)  ພູມສາດ ( ເປັນພາສາອັງກິດ ) 2             (42)  ສົນທະນາອັງກິດທຸລະກິດ 2
   (13)  ຄະນິດສາດພຶ້ນຖານ                              (43)  ຫັດຂຽນອັງກິດທຸລະກິດ 2 
   (14)  ປະຫວັດສາດ                                       (44)  ພາສາອັງກິດ ສຳລັບອີເມວ 2
   (15)  ສັງຄົມວິທະຍາ                                     (45)  ອັງກິດສຳລັບວຽກທົ່ວໄປ 1
   (16)  ຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ 2
                   (46) ການແປພາສາອັງກິດ 1   
   (17)  ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 3                           (47)  ອັງກິດທຸລະກິດ 3
   (18)  ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 3                    (48)  ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 7
   (19)  ຫັດຂຽນພາສາອັງກິດ 1                         (49)  ສົນທະນາອັງກິດທຸລະກິດ 3
   (20)  ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດ 3                     (50)  ຫັດຂຽນອັງກິດທຸລະກິດ 3
   ( 21)  ວັດທະນະທຳ ( ເປັນພາສາອັງກິດ ) 1     (51)  ພາສາອັງກິດສຳລັບອີເມວ 4 
   (22)  ປັດຊະຍາ                                           (52)  ອັງກິດສຳລັບວຽກທົ່ວໄປ 2
   (23)  ສະຖິຕິພຶ້ນຖານ                                   (53)  ການແປພາສາອັງກິດ 2

ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ອັງກິດທຸລະກິດ
ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
       
                                                                     
(24)  ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 4                   (54) ອັງກິດວິຊາສະເພາະ 4     
                                                                      (25)  ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 4                     (55)  ກົດໝາຍຄ້ຳປະກັນສັນຍາ
                                                                     
(26)  ຫັດຂຽນພາສາອັງກິດ 2                          (56)  ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ ສ/ຖ
                                                                      (27)  ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດ 4                      (57)  ອາຍາວິທະຍາ
                                                                     
(28)  
ວັດທະນະທຳ ( ເປັນພາສາອັງກິດ ) 2      (58)  ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ
                                                                      (29)  ລາວສຶກສາ                                          (59)  ກົດໝາຍອາຫານ, ການຢາ
                                                                      (30)  ການເມືອງ                                          (60)  ກົດໝາຍອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ
     (1)   ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1                          
(31)   ກົດໝາຍອາຍາພາກທົ່ວໄປ                    (61)  ກົດໝາຍອານາໄມ
     (2)   ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 1                    
(32)  ກົດໝາຍແພ່ງພາກທົ່ວໄປ                       (62)  ເຕັກນິກການແຕ່ງເອກະສານ 1     
     (3)   ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດ 1                     (33)  ທຸລະກິດເບື້ອງຕົ້ນ                                 (63)  ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ 
     (4)   ພູມສາດ ( ເປັນພາສາອັງກິດ ) 1             (34)  ການຈັດຕັ້ງອົງການຍຸຕິທຳ                      (64)  ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ 1  
     (5)   ພະລະສຶກສາ                   
                   
(35) ອັງກິດວິຊາສະເພາະ 1             (64) ການເນີນຄະດີແພ່ງ 1   
     (6)   ວິທະຍາສາດ ສ່ິງແວດລ້ອມ                    (36)  ກົດໝາຍອາຍາ ພາກທົ່ວໄປ 2                 (65)  ກົດໝາຍການລົງທຶນ
     (7)   ຈິດຕະວິທະຍາ                   
                  (37)  ກົດໝາຍແພ່ງພາກທົ່ວໄປ 2                   (66)  ກົດໝາຍແຮງງານ
     (8)   ຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ 1                 
            (38)  ເລຂານຸການ                                        (67)  ອັງກິດວິຊາສະເພາະ 5
     (9)  ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2                            (39)  ອັງກິດວິຊາສະເພາະ 2                         (68)  ເຕັກນິກການແຕ່ງເອກະສານ 2   
   (10)  ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 2                     (40)  ກົດໝາຍທີ່ດິນ ແລະ ຜັງເມືອງ                (69)  ກົດໝາຍພາສີ ແລະສ່ວຍສາ
   (11)  ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດ 2                      (41)  ເສດຖະສາດການເມືອງ                        (70)  ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ 2
  (12)  ພູມສາດ ( ເປັນພາສາອັງກິດ ) 2             (42)  ການບໍລິຫານບຸກຄົນ                             (71)  ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ 2
   (13)  ຄະນິດສາດພຶ້ນຖານ                              (43)  ປັດຊະຍາກົດໝາຍ                                (72)  ຈັນຍາບັນນັກກົດໝາຍ
   (14)  ປະຫວັດສາດ                                       (44)  ພື້ນຖານກົດໝາຍໂຣມັນ                         (73)  ກົດໝາຍປະກັນໄພ
   (15)  ສັງຄົມວິທະຍາ                                     (45)  ກົດໝາຍຄອບຄົວ                                  (74)  ອັງກິດວິຊາສະເພາະ 6
   (16)  ຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ 2                             (46)  ກົດໝາຍອາຍາພາກສະເພາະ 1               (75)  ກົດໝາຍໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ຂົນສົ່ງ

   (17)  ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 3                           (47) ກົດໝາຍແພ່ງພາກສະເພາະ 1       (76) ວິຊາເລືອກ 1    
   (18)  ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 3                    (48)  ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດ ສ່ວນບຸກຄົນ        (77)  ວິຊາເລືອກ 2
   (19)  ຫັດຂຽນພາສາອັງກິດ 1                         (49)  ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ                        (78)  ບົດທົບທວນຈົບຫລັກສູດ
   (20)  ຫັດຟັງສຽງພາສາອັງກິດ 3                     (50)  ອັງກິດວິຊາສະເພາະ 3
   ( 21)  ວັດທະນະທຳ ( ເປັນພາສາອັງກິດ ) 1     (51)  ກົດໝາຍອາຍາພາກສະເພາະ 2
   (22)  ປັດຊະຍາ                                           (52)  ກົດໝາຍແພ່ງພາກສະເພາະ 2
   (23)  ສະຖິຕິພຶ້ນຖານ                                   (53)  ກົດໝາຍທຸລະກິດ
ແລະ ລົ້ມລະລາຍ
ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ກົດໝາຍທຸລະກິດ

        ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ   :   175 ໜ່ວຍກິດ
       ກຳໜົດເວລາຮຽນ   :   5 ປີ ( 10 ພາກຮຽນ )
       ຮອບຮຽນ              :  ພາກປົກກະຕິ ( ແຕ່ວັນຈັນ ຫາວັນສຸກ )
                                     - ຮອບເຊົ້າ ແຕ່ 8:30 - 12:00 ມ
                                     - ຮອບຄໍ່າ ແຕ່ 17:30 - 20:30 ມ
                                  :  ພາກພິເສດ ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ
       ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮຽນ :  ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫລື ທຽບເທົ່າ

        ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ   :   174 ໜ່ວຍກິດ
       ກຳໜົດເວລາຮຽນ   :   5 ປີ ( 10 ພາກຮຽນ )
       ຮອບຮຽນ              :  ພາກປົກກະຕິ ( ແຕ່ວັນຈັນ ຫາວັນສຸກ )
                                     - ຮອບເຊົ້າ ແຕ່ 8:30 - 12:00 ມ
                                     - ຮອບຄໍ່າ ແຕ່ 17:30 - 20:30 ມ
                                  :  ພາກພິເສດ ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ
       ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮຽນ :  ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫລື ທຽບເທົ່າ

 
  CopyRights Reserved  Comcenter College 2009
Website designed and developped by Xaynhonh Khammavong
Director of Comcenter College
Address : Comcenter College, Khouvieng Boulevard, Nongchan Village, Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao People's Democratic Republic
Tel : ( 856 ) 021 216532, 213548,  Fax : ( 856 ) 021 222433,  Postal Box :  2224
E-mail : comcenteruniversity@yahoo.com
Websites : www.laocomcenter.com   /   www.comcenterlao.com