About > Research ( ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ )
  
 
 
 
  CopyRights Reserved  Comcenter College 2009
Website designed and developped by Xaynhonh Khammavong
Director of Comcenter College
Address : Comcenter College, Khouvieng Boulevard, Nongchan Village, Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao People's Democratic Republic
Tel : ( 856 ) 021 216532, 213548,  Fax : ( 856 ) 021 222433,  Postal Box :  2224
E-mail : comcenteruniversity@yahoo.com
Websites : www.laocomcenter.com   /   www.comcenterlao.com

                                                       
                                                    ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ
                                          ສະດວກ ໃນການສອນ ແລະ
                                          ການຮຽນ, ບັນດາຄູອາຈານ ໄດ້
                                          ຄົ້ນຄວ້າ ຮຽບຮຽງປຶ້ມແບບຮຽນ
     ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັ້ນສູງ ດັ່ງນີ້ :
    (1)  ຫລັກການ ການຕະຫລາດ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
    (2)  ການບໍລິຫານການຜະລິດ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
    (3)  ກໍລະນີສຶກສາການຕະຫລາດ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ )
    (4)  ການບໍລິຫານການຂາຍ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
    (5)  ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ( ໂດຍ ອ.ຈ ບານສະຕິ )
    (6)  ເສດຖະສາດ ( ໂດຍ ອ.ຈ ລີເບີ ລີບົວປາວ )
    (7)  ບັນຊີວິໄຈຕົ້ນທຶນ ( ໂດຍ ອ.ຈ ທັນຕາ ກອງຜາລີ )
    (8)  ພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາ ( ໂດຍ ອ.ຈ ສຳເພົາ ເລົ່າສີ )
    (9)  ການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
  (10)  ການໂຄສະນາ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
  (11)  ກົດໝາຍ ກັບທຸລະກິດ ( ໂດຍ ອ.ຈ ກິສິນ ສີພັນງາມ )
  (12)  ສັນຍາຕ່າງໆ ( ໂດຍ ອ.ຈ ກິສິນ ສີພັນງາມ )
  (13)  ການທະນາຄານ ( ໂດຍ ອ.ຈ ທອງຈະເລີນ )
  (14)  ການເງິນທຸລະກິດ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ກວກແກ້ໂດຍ
           ອ.ຈ ກອງແກ້ວ )
  (15)  ການບໍລິຫານບຸກຄົນ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
  (16)  ເລຂານຸການ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
  (17)  ທຸລະກິດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ
           ຂະໜາດກາງ SME ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
  (18)  ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
  (19)  ບັນຊີວິສາຫະກິດ ( ໂດຍ ອ.ຈ ບົວຜັນ ແລະ ບົວທຽມ )
  (20)  ຄະນິດສາດທຸລະກິດ ( ໂດຍ ອ.ຈ ກອງແກ້ວ )
  (21)  ລາວສຶກສາ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
  (22)  ສັງຄົມວິທະຍາ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
  (23)  ຈິດຕະວິທະຍາ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
  (24)  ການເມືອງ ( ໂດຍ ດຣ. ຈອມຄຳ )
  (25)  ພະລະສຶກສາ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
  (26)  ຄະນິດສາດພື້ນຖານ ( ໂດຍ ອ.ຈ ບຸນລົບ )
  (27)  ສະຖິຕິພື້ນຖານ ( ໂດຍ ອ.ຈ ບຸນລົບ )
  (28)  ປັດຊະຍາ ( ໂດຍ ອ.ຈ ຄຳມ້າວ )
  (29)  ວິທີການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຫລັກສູດ
          ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ )
  (30)  ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ
           ( ໂດຍ ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ )

                                                   ຄຽງຄູ່ກັບຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ,
                                         ບັນດາຄູອາຈານ ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ
                                         ຮຽບຮຽງປຶ້ມແບບສອນ ຫລັກສູດ
                                         ປະລິນຍາໂທ ດັ່ງນີ້ :  
     (1)  ປັດຊະຍາ ( ໂດຍ ຮສ ດຣ ສີບຸນເຮືອງ )
     (2)  ເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
            ( ໂດຍ ຮສ ດຣ ແພງຕາ )
     (3)  ການເມືອງວິທະຍາ ( ໂດຍ ດຣ ແອ່ນ ໂສລະຖີ )
     (4)  ກົດໝາຍ ກັບທຸລະກິດ ( ໂດຍ ອ.ຈ ກິສີ່ນ )
     (5)  ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ)
     (6)  ພຶດຕິກຳອົງກອນ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
     (7)  ການບໍລິຫານການຕະຫລາດ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ )
     (8)  ການບໍລິຫານການເງິນ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ
            ກວດແກ້ໂດຍ ອ.ຈ ກອງແກ້ວ ຄຳຕົ້ນ )
     (9)  ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ລະຫວ່າງປະເທດ
           ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
   (10)  ການບໍລິຫານ ການດຳເນີນງານ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ
            ກວດແກ້ໂດຍ ອ.ຈ ເບີລິນ )
   (11)  ການບັນຊີລົງເລີກ ( ໂດຍ ອ.ຈ ໂພໄຊ )
   (12)  ການວິເຄາະສະຖິຕິ ດ້ວຍຄອມພິວເຕີ
            ( ໂດຍ ອ.ຈ ວິສິດ )
   (13)  ວິຊາຄູ ແລະ ເຕັກນິກການສອນ
            ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )
   (14)  ວິທີການວິໄຈ / ການຂຽນວິທະຍານິພົນ
            ( ໂດຍ ອ.ຈ ໄຊຍົນ ຄຳມະວົງ )

  
                                         ນອກຈາກໄດ້ຮຽບຮຽງປຶ້ມແບບ
                                         ສອນ ເປັນພາສາລາວແລ້ວ,
                                         ບັນດາຄູອາຈານ ຍັງໄດ້ຮຽບຮຽງ
                                         ປຶ້ມສອນເປັນພາສາອັງກິດ ດັ່ງນີ້ :
 
     (1)  English Grammar Book 1, 2, 3
            ( ໂດຍ ອ.ຈ ຄຳຜົງ ປານີຈິດ )
     (2)  English Conversation Book 1, 2, 3  ສຳລັບ 
            ວຽກງານເລຂານຸການ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ
            ( ໂດຍ ຄະນະອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ )
     (3)  Laos Activities English Reading Book 1, 2, 3
            ( ໂດຍ ຄະນະອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ
            ກວດແກ້ໂດຍ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງພາສາ )